Finanse i organizacja

Każda podejmowana decyzja powinna zostać ekonomicznie uzasadniona. To wymaga danych, których dostarcza analiza ekonomiczno-finansowa.Tworzymy analizy na potrzeby inwestycji, biznesplanów oraz na własne potrzeby Klientów. Opracowywane analizy mają na celu dostarczanie informacji w codziennych obowiązkach, ale również sprecyzowanie możliwości inwestycyjnych Klienta, wybór optymalnej struktury finansowania, czy też odpowiedniej strategii restrukturyzacji i rozwoju. Przeprowadzone analizy wspomogą efektywniejsze wykorzystanie posiadanych zasobów i uzyskanie poprawy wyników oraz będą wsparciem przy podejmowaniu strategicznych decyzji.

Staramy się, aby nasze analizy były zautomatyzowane i powtarzalne – w ramach usługi szkolimy pracowników z posługiwania się stworzonymi narzędziami analitycznymi.

W ramach wsparcia operacyjnego

 • Analizy rzeczowo-finansowe – zebranie, prezentację, analizę danych klienta, w tym z uwzględnieniem danych pochodzaycch z różnych systemów informatycznych
 • Analizy sprawozdań finansowych, analizy wskaźnikowe – przeprowadzanie analizy w arkuszu Excel, w różnym stopniu szczegółowości, w zależności od potrzeb Klienta
 • Modelowanie finansowe – budowa modelu finansowego i prognozy przyszłych wyników finansowych przedsiębiorstwa wraz z analizą mierników finansowych w arkuszu Excel, elastycznych na zmianę założeń wsadowych
 • Prognozy finansowe projektów inwestycyjnych – tworzone w aktywnym arkuszu Excel, w którym Klient ma możliwość wprowadzania modyfikacji założeń, wraz ze sprawozdaniem finansowym automatycznie uwzględniającym wprowadzane zmiany
 • Analizy efektywności firm, działów, pracowników; analizy przychodów i/lub kosztów – opracowanie modelu w arkuszu Excel pozwalającego na dokonywanie szczegółowych analiz (np. kształtowania się przychodów generowanych przez wybranego pracownika z jednego rodzaju produktu w ciągu 2 ostatnich lat) na podstawie danych źródłowych z systemów przedsiębiorstwa, doprecyzowanie przez Klienta przed otrzymaniem finalnego modelu potrzeb i zakresu szczegółowości, umożliwia Klientowi automatyczne generowanie analiz w przyszłości

 

 

 

Optymalizacja baz wiedzy – stworzenie bazy gromadzonych w przedsiębiorstwie danych (np. z systemu księgowego, kadrowo-płacowego) i automatyzacja generowanych na ich podstawie informacji (pojedynczych, określonego zbioru pozycji czy całych analiz) prowadząca do zmniejszania liczby wprowadzanych danych przez pracowników, niwelowania dublowanych czynności i automatyzacji pracy

Ocena i zmiana procesów – analizy i audyt przepływów rzeczowych, finansowych, informacyjnych w kontekście obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników. Projektowanie i wdrażanie usprawnień – również poprzez praktyczne zaangażowanie pracowników Klienta.

 

 

 

 

Analiza due-diligence i wycena przedsiębiorstw

Analiza due-diligence oznacza zebranie wszelkich informacji związanych z możliwie każdym aspektem funkcjonowania przedsiębiorstwa lub przedsięwzięcia w celu zbudowania pełnego obrazu sytuacji w jakiej (przedsiębiorstwo lub przedsięwzięcie) się znajduje.Naszą ofertę dzielimy na dwie główne usługi: 

 • due diligence prawne
 • due diligence ekonomiczne

Due diligence może obejmować dowolnie przez klienta wskazane obszary:

 • analiza głównych procesów ekonomicznych zachodzących w firmie (np. projektowanie, produkcja, sprzedaż, zakupy)
 • analiza finansowa
 • weryfikacja poprawności i rzetelności prowadzonych ksiąg rachunkowych
 • analiza podatkowa
 • analiza prawna w zakresie relacji przedsiębiorstwa z kontrahentami
 • analiza prawna w zakresie wewnętrznych regulacji i wywiązywania się z formalnych obowiązków
 • analiza rynkowa (pozycji przedsiębiorstwa i branży)

Ocena inwestycji

Dokonujemy oceny opłacalności inwestycji zarówno planowanych przez przedsiębiorstwa naszych klientów jak i tych, w które chcą się zaangażować jako partnerzy finansowi.

Ocen inwestycji dokonujemy, w zależności od potrzeb, w oparciu o:

 • standardowe metody oceny ekonomicznej opłacalności inwestycji: NPV, IRR… z uwzględnieniem oczekiwań naszych klientów co do okresu zwrotu, poziomu ryzyka, czy pozafinansowych celów gospodarczych,
 • analizę wykonalności pod względem: finansowym, organizacyjnym (zdolności do realizacji inwestycji przy założonych parametrach), rynkowym (np. słuszności przyjętych założeń co do chłonności rynku czy zachowania konkurencji), technicznym (współpracujemy w tym zakresie z pracownikami naszych klientów lub zewnętrznymi ekspertami),
 • identyfikację możliwych ryzyk i szacowanie poziomu niepewności,
 • badanie wiarygodności partnerów gospodarczych.

Po pozytywnej decyzji możemy wyznaczyć punkty krytyczne realizacji inwestycji, najważniejsze wskaźniki finansowe pozwalające na jej monitorowanie lub w imieniu klienta weryfikować inwestycję w trakcie jej trwania.

W zakresie wycen współpracujemy z www.kdg-pb.pl

Wycena przedsiębiorstw

Istotnym elementem naszej oferty usług doradczych są rzetelne i profesjonalne wyceny wartości (wycena przedsiębiorstw, wycena zorganizowanych części przedsiębiorstw, wycena udziałów). Bazując na doświadczeniu w wycenach spółek różnej wielkości (zarówno dużych spółek giełdowych jak i małych przedsiębiorstw) z różnych branż, wyceniamy przedsiębiorstwa, udziały i akcje przedsiębiorstw według metod adekwatnych dla danego celu wyceny tj.:

 • transakcyjnego – kupna bądź sprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa, lub jego udziałów,
 • wniesienia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa jako aportu do innej spółki;
 • rozliczeń i sporów między udziałowcami.

Do każdej wyceny podchodzimy indywidualnie, uwzględniając liczne aspekty wpływające na kondycję przedsiębiorstwa. Uwzględniamy nie tylko wartość posiadanego majątku, ale także potencjał przedsiębiorstwa oraz wartość dodaną w postaci zatrudnionej kadry, posiadanych uprawnień itp.

W ostatecznej ocenie zwracamy uwagę również na aspekty samej transakcji:

 • wielkość przedsiębiorstwa oraz stopień kontroli nad nim,
 • płynność obrotu i stopień zbywalności akcji lub udziałów przedsiębiorstwa,
 • potencjalne efekty synergii,
 • wpływ ewentualnej transakcji na sytuację w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu oraz w indywidualnej sytuacji partnerów transakcji.

Stosowane metody

W każdym przypadku staramy się dobrać najbardziej optymalną metodę, którą dostosowujemy tak, aby w sposób rzetelny określić wartość przedsiębiorstwa.
Główne metody wyceny stosowane przez nas to:

 • dochodowe (DCF i inne metody bazujące na ocenie wolnych przepływów pieniężnych)
 • porównawcze (mnożników giełdowych oraz transakcji porównywalnych)
 • majątkowe (skorygowanych aktywów netto, metoda likwidacyjna)
 • mieszane

W zależności od celu wyceny i specyfiki wycenianego podmiotu, dokonujemy wyceny dwiema lub więcej, adekwatnymi do danego przypadku metodami. Z reguły jedną z nich jest metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF), jako powszechnie uznawana w świecie finansów za najlepiej oddającą godziwą wartość przedsiębiorstwa.

Zastosowanie innych metod wyceny, zarówno spośród metod dochodowych, jak i majątkowych, jest często wskazane z punktu widzenia określenia przedziału negocjacyjnego. Dlatego też zwykle stosujemy także metody mnożnikowe, bazujące na wskaźnikach spółek giełdowych lub na porównywalnych transakcjach rynkowych, bądź metodę skorygowanych aktywów netto, zwłaszcza gdy wynika to z charakteru aktywów posiadanych przez wyceniane przedsiębiorstwo.

Indywidualne podejście

W procesie przeprowadzania wyceny przedsiębiorstwa zawsze stosujemy indywidualne podejście, uwzględniające zarówno specyfikę działalności samego przedsiębiorstwa, jak też cele, którym ma służyć wycena. Przy ustalaniu wartości firmy, kluczowe jest dla nas poznanie i zrozumienie najistotniejszych czynników wpływających na jej wartość. Pod uwagę bierzemy również elementy niezwiązane bezpośrednio z działalnością przedsiębiorstwa, takie jak: rodzaj nabywcy udziałów (akcji), możliwe efekty synergii, stopień kontroli oraz zbywalność udziałów (akcji).

Wyniki wyceny przedstawiamy w formie raportu prezentującego również zastosowaną metodologię prac oraz przyjęte założenia. Nasze raporty z wycen są pisane w sposób logiczny, przejrzysty, a przede wszystkim zrozumiały dla decydentów.

Nasze silne strony

Dotychczas nasi klienci najbardziej cenili:

 • wieloaspektowość wycen i ocen;
 • przygotowywanie wielu wariantów wycen w zależności od scenariuszy przyszłości;
 • „obronę” przyjmowanych założeń przed partnerem w transakcji;
 • zwracanie uwagi na niestandardowe aspekty działalności przedsiębiorstwa, np. poziom uzależnienia przedsiębiorstwa od kadry właścicielskiej, ocena relacji z pracownikami w kontekście fuzji czy zmiany kadry zarządzającej;
 • uwzględnianie i ocenę możliwe szerokiego zakresu ryzyk;
 • współpracę po dokonaniu wyceny np. w procesie przejęcia przedsiębiorstwa czy kontroli właścicielskiej.

Dodatkowo udzielamy wsparcia przedsiębiorstwom w procesie mediacji i negocjacji dotyczących transakcji kupna/sprzedaży przedsiębiorstwa.

 

Finanse dla niefinansistów

Jakie są twoje potrzeby? 

 1. Masz firmę i chciałbyś wiedzieć o niej więcej
 2. Chcesz lepiej wykorzystać pracę swoich służb księgowych
 3. Potrzebujesz więcej narzędzi do zarządzania i podejmowania decyzji

Wiele informacji ma Twój zespół księgowości, wystarczy lepiej je wykorzystać

Co zrobimy?

 1. Uzasadnimy, dlaczego warto korzystać z bilansu dla poznania struktury majątku i źródeł jego finansowania
 2. Pokażemy, jak korzystać z przepływów pieniężnych, aby wyjaśnić, co się dzieje z gotówką i jak prognozować jej stan
 3. Zasugerujemy, jak dzielić przychody i koszty Twojej działalności i jak rozliczać projekty i inicjatywy, które podejmujesz
Naucz się uniwersalnego języka finansów, aby lepiej komunikować się ze swoim zespołem i otoczeniem firmy

Jaki możesz uzyskać efekt?

 1. Pokażemy, jak liczyć wartość Twojego przedsiębiorstwa
 2. Pomożemy rozliczać Twoich menadżerów i pracowników
 3. Wesprzemy w przygotowaniu prognoz i sprawdzeniu ile masz środków na inwestycje
Ulepsz zarządzanie Twoim przedsiębiorstwem

 

Finanse

Oferta szczegółowa z zakresu finansów

Strategia

Oferta szczegółowa z zakresu strategii

Kadry

Oferta szczegółowa z zakresu kadr