Strategia

Oferta doradztwa na poziomie strategicznym w wykonaniu ekspertów Wsparciadecyzji.pl, oparta jest o wieloletnie doświadczenie w zakresie wypracowywania mechanizmów umożliwiających naszym klientom uzyskanie i rozszerzanie przewagi konkurencyjnej w długim okresie.  Na usługę doradztwa strategicznego dla firm składa się kompleksowa analiza strategiczna przedsiębiorstwa klienta. Jest to oparta o sprawdzone standardy, profesjonalna diagnoza przedsiębiorstwa, badająca zdolność danego podmiotu do przetrwania i osiągnięcia sukcesu w złożonym i szybko zmieniającym się otoczeniu. W procesie analizy strategicznej, na podstawie szeregu analiz szczegółowych, identyfikowane są mocne i słabe strony przedsiębiorstwa, które konfrontowane są z otoczeniem w celu wyznaczenia sposobów uniknięcia zagrożeń i wykorzystania szans. W ramach tego procesu definiowane są również zasoby niezbędne do umocnienia lub wytworzenia kluczowych kompetencji umożliwiających zdobycie przewagi konkurencyjnej w obszarze, w którym przedsiębiorstwo prowadzi swoją działalność. Zakres analizy jest zdeterminowany przez specyfikę działalności diagnozowanego przedsiębiorstwa.

Doradztwo strategiczne w wersji standardowej to sekwencja działań, na którą składają się następujące elementy:

 • Analiza czynników zewnętrznych determinujących rozwój firmy i określenie ich wpływu na kształtowanie strategii przedsiębiorstwa – analiza PEST
 • Analiza branży i konkurencji, jej poziomu organizacyjno-technologicznego oraz zasobów – analiza sektorowa, analiza 5 sił Portera
 • Identyfikacja i analiza grup strategicznych
 • Podział rynku na grupy podmiotów, na które składają się firmy mające podobne podejście do prowadzonej walki konkurencyjnej, oferujące porównywalne produkty (ze względu na jakość i cenę), trafiające do tego samego segmentu klientów, prowadzące zbliżoną politykę marketingową, charakteryzujące się tą samą siecią dystrybucji – identyfikacja i analiza grup strategicznych
 • Określenie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa poprzez identyfikację jego słabych i mocnych stron – wstępna analiza wnętrza organizacji
 • Analiza zasobów przedsiębiorstwa, zarówno materialnych jak i niematerialnych, w tym także struktury organizacyjnej, systemu zarządzania oraz osiągniętego i potencjalnie możliwego poziomu rozwoju technologicznego – bilans strategiczny
 • Identyfikacja kluczowych czynników sukcesu – czyli najważniejszych atrybutów badanego przedsiębiorstwa, które w głównej mierze decydują o przewadze konkurencyjnej.
 • Macierz BCG
 • Analiza SWOT / TOWS i formułowanie zaleceń strategicznych
 • Analiza SPACE
 • Redefiniowanie istniejącego, lub opracowanie nowego modelu biznesu

Jednocześnie zawsze staramy się dopasować naszą usługę do aktualnych potrzeb klienta, dopasowując rodzaj stosowanych metod i narzędzi, w zależności od zdiagnozowanego na podstawie audytu, stanu faktycznego.

Na podstawie doświadczeń z realizacji projektów doradczych, zespół Wsparcia Decyzji opracował usługę, której nadrzędną ideą jest wdrażanie rozwiązań optymalizacyjnych w firmach, przy maksymalnym wykorzystaniu wiedzy, doświadczenia i potencjału pracowników klienta. Formuła usługi sprawia, że rozwiązania problemów biznesowych klienta, tworzone są de facto przez pracowników firmy, przy pomocy ekspertów Wsparcia Decyzji. Warsztaty eksperckie można traktować jako narzędzie realizacji większości usług oferowanych przez Wsparcie Decyzji.

Takie podejście wydatnie zwiększa zdolność do faktycznego wdrożenia zaprojektowanych rozwiązań, co stanowi kluczową wartość dodana usługi „Dedykowanych warsztatów eksperckich” na tle „klasycznych” projektów konsultingowych czy szkoleniowych. Konstrukcja usługi pozwala na zdefiniowanie kluczowych (a nie wszystkich) problemów, które należy rozwiązać w pierwszej kolejności, co pozwala na kompresję czasu pomiędzy planem a faktycznym działaniem. Procedura „Dedykowanych warsztatów eksperckich” składa się z przedstawionych w formie procesu modułów.

 1. Audyt wstępny
  • Cel: ustalenie stanu faktycznego (tzw. stan „jest”)
  • Działania: analiza struktury, analiza rozwiązań organizacyjno – zarządczych, analiza finansowa, analiza funkcjonalna, analiza stanu zasobów ludzkich, analiza procesowa
  • Realizacja: eksperci Wsparcia Decyzji
 2. Warsztat „inicjujący”
  • Cel: zdefiniowanie obszarów problemowych
  • Działania: powołanie zespołu złożonego w wyselekcjonowanych pracowników firmy klienta, zapoznanie członków zespołu z procedurą realizacji projektu,  warsztat moderowany, w trakcie którego identyfikowane są kluczowe problemy,
  • Realizacja: pracownicy firmy, eksperci Wsparcia Decyzji (moderacja)
 3. Sesja „możliwych rozwiązań”
  • Cel: grupowe wypracowanie możliwych scenariuszy i sposobów rozwiązania zidentyfikowanych problemów
  • Działania: dyskusja moderowana, burza mózgów, koszyk pomysłów, identyfikacja „dobrych praktyk”, krytyczna analiza doświadczeń, analiza „benchmarków”
  • Realizacja: pracownicy firmy, eksperci Wsparcia Decyzji
 4. Warsztat „przedwdrożeniowy”
  • Cel: opracowanie i wybór metod, narzędzi i procedury wdrażania wypracowanych rozwiązań
  • Działania: dyskusja moderowana, symulacje działania, podział zadań pomiędzy członków zespołu, testowanie rozwiązań, wypracowanie mierników efektów działań wdrożeniowych w ramach projektu
  • Realizacja: pracownicy firmy, eksperci Wsparcia Decyzji
 5. Wybór rozwiązań typu „first step”
  • Cel: wyselekcjonowanie spośród zidentyfikowanych problemów tych, których rozwiązanie jest kluczowe z perspektywy potrzeb klienta
  • Działania: warsztat wdrożeniowy, selekcja kluczowych problemów, projektowanie optymalnej procedury i narzędzi wdrażania rozwiązań, wybór realizatorów działań, ustalenie harmonogramu działań wdrożeniowych i kontrolnych, formalne uruchomienie wdrożenia

Realizacja: pracownicy firmy, eksperci Wsparcia Decyzji

Restrukturyzacja jest niezwykle pojemnym pojęciem dotyczącym zarówno zmian naprawczych jak i rozwojowych.

My wspieramy naszych klientów w okresach zmian oferując im:

 1. analizę (strategiczną) i przygotowanie opcji restrukturyzacyjnych
 2. zaprojektowanie i przygotowanie procesów oraz projektów związanych z istotnymi zmianami w przedsiębiorstwie
 3. moderowanie i kontrolę realizowanych zmian.

Oferta skierowana jest do początkujących przedsiębiorców (tzw. startup). Usługa polega na weryfikacji istniejącego lub opracowaniu od podstaw biznes planu. Usługa składa się z następującej sekwencji działań:

 • Weryfikacja koncepcji przedsięwzięcia biznesowego w oparciu a analizę rynku, a następnie sformułowanie prognozy i rekomendacji dotyczących dalszych kierunków działania w ramach przedstawionego konceptu biznesu
 • Opracowanie kompletnego biznes planu, na który składają się:
  • Ogólna charakterystyka przedsięwzięcia
  • Analiza rynku i plan marketingowy
  • Analiza strategiczna
  • Plan działalności operacyjnej
  • Plan finansowy i analiza wskaźnikowa
 • Doradztwo w zakresie pozyskania źródeł finansowania planowanej działalności

Masz pomysł?

 1. chcesz sprawdzić jego wykonalność?
 2. pozyskujesz finansowanie?
 3. szukasz partnerów?

Jak możemy Tobie pomóc?

 1. Przedstawiasz koncepcję
 2. Strukturyzujemy i zapisujemy Twój pomysł
 3. Wspólnie weryfikujemy rynek
 4. Pytamy i dzielimy się naszym doświadczeniem
 5. Parametryzujemy pomysł. Podajesz liczby: co, od kogo, komu, ile, w jakiej cenie, kiedy?
 6. Przygotowujemy założenia rzeczowo-finansowe; szacujemy zapotrzebowanie na kapitał
 7. Testujemy różne scenariusze i badamy wrażliwość Twojego projektu na zmiany
 8. Wspólnie tworzymy założenia dotyczące źródeł finansowania
 9. Konstruujemy model finansowy (pełną lub uproszczoną prognozę bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych)

Co dostajesz?

 1. Studium wykonalności lub biznesplan
 2. Aktywny model -rzeczowo finansowy
 3. Możliwość monitorowania wykonania

Finanse

Oferta szczegółowa z zakresu finansów

Strategia

Oferta szczegółowa z zakresu strategii

Kadry

Oferta szczegółowa z zakresu kadr